JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vem är vem?

Huvudförhandling i tvistemål på tingsrätten - vilka är med, och vad har de för uppgifter?

Personer som kan vara med vid tingsrättens förhandling i ett tvistemål är:

  • Käranden, alltså den som begärt att domstolen ska ta upp tvisten eller hans/hennes ombud
  • Svaranden, alltså motparten eller hans/hennes ombud
  • En eller tre juristdomare. En av dessa är också ordförande. Ofta kan ett tvistemål avgöras av bara en juristdomare. Mål som rör högst ett halvt basbelopp avgörs alltid av en ensam domare.
  • Tre nämndemän, om målet rör familjen. De flesta myndiga svenska medborgare kan väljas till nämndemän. Deras uppgift är att tillsammans med juristdomaren tillämpa rättsreglerna i målet. Nämndemännens medverkan är en garanti för att domstolens avgörande ligger i linje med samhällets allmänna rättsuppfattning.
  • Vittnen, alltså personer som kan styrka det som parterna hävdar.
  • Sakkunnig, det vill säga en expert som kallats in för att förklara något specifikt. Han eller hon kan till exempel vara läkare eller psykolog.
  • Protokollförare, ofta en jurist på domstolen. Han eller hon skriver ner det som sägs under rättegången.
  • Tolk, om någon av parterna inte talar svenska. Förutom tolkar för översättning av ett främmande språk kan det förekomma tolkning för syn- och hörselskadade i domstolarna.
  • Åhörare. Eftersom rättegången oftast är offentlig kan också andra personer vara närvarande.Senast ändrad: 2017-03-10

Vad är huvudförhandling?

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång kallas på en domstol huvudförhandling. Det innebär att domstolen kallar alla berörda parter till ett sammanträde.