JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förberedelsen

Om två parter inte kommer överens uppstår en tvist. Om parterna inte kan lösa tvisten själva, kan tingsrätten pröva den. Rättegången i tvistemål är uppdelad på förberedelse och huvudförhandling.

Under förberedelsen reder tingsrätten ut vad tvisten handlar om och hur parterna ställer sig till det som åberopas. För att detta ska gå så snabbt och smidigt som möjligt kan domstolen samråda med parterna om hur målet ska handläggas och göra upp en tidsplan. Ett annat syfte med förberedelsen är att undersöka om det finns förutsättningar för att parterna ska kunna förlikas (göra upp i godo).

Förberedelsen brukar börja med att motparten inom viss tid måste svara på det som sökanden yrkat i sin stämningsansökan. Svaret ska vara skriftligt. Motparten ska ange om han eller hon går med på eller motsätter sig sökandens yrkande. Om motparten motsätter sig måste han eller hon ange varför, och vilka bevis som han eller hon vill stödja sig på. Om motparten anser att det finns något hinder för rättegången ska han/hon ange det.

Sammanträde inför en domare

När svaret har kommit in till rätten blir parterna kallade till ett sammanträde inför en domare. Ibland kan målet avgöras redan här. Under domarens ledning får parterna bemöta varandras påståenden så att deras ståndpunkter blir tydliga och fullständiga. Även behovet av bevis gås igenom. Sammanträdet kan hållas per telefon om parterna vill det, och det är lämpligt.

Förberedelsen ska om möjligt avslutas vid det första sammanträdet. Om det inte går fortsätter förberedelsen genom skriftväxling eller vid ett nytt sammanträde.

Ibland kan domstolen avgöra tvistemål på handlingarna, det vill säga enbart genom att titta på skriftliga bevis och andra handlingar. Innan ett mål avgörs på handlingarna får parterna tillfälle att slutföra sin talan.

Om motparten inte svarar?

Om motparten inte kommit in med något motiverat skriftligt svar i mål som rör till exempel tvist om skulder, innehåll i avtal, hyra och skadestånd (så kallade förmögenhetsrättsliga mål), kan tingsrätten besluta om så kallad tredskodom. Det betyder oftast att den som inte svarar förlorar målet. Samma sak gäller om en sökande inte vill medverka i processen och om någon av parterna inte kommer till förhandlingen.

En part som fått en tredskodom mot sig kan inte överklaga domen utan får, inom en månad från den dag domen meddelades, ansöka skriftligen hos tingsrätten om att målet ska tas upp igen. I så fall tar tingsrätten upp målet till fortsatt behandling.




Senast ändrad: 2017-11-07

Vad kan tingsrätten göra?

Tingsrätten kan döma i en tvist

Om du och din motpart inte kan komma överens, kan tingsrätten pröva tvisten. Fyll i så fall i en stämningsansökan och skicka den till tingsrätten.

Tingsrätten kan besluta tillfälligt

Domstolen kan besluta tillfälligt (interimistiskt) om till exempel besöksförbud, vem som ska ha vårdnaden om ett barn och vem som ska få bo kvar i en bostad.