JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tony Byströms ansökan om tidsbestämning av livstidsstraffet avslås.

[2015-08-21] Örebro tingsrätt

Tony Byström är dömd för att tillsammans med andra ha begått ett bankrån i Kisa, försök till mord på polisinspektören Kenneth Eklund samt mord på polismännen Olov Borén och Robert Karlström i Malexander den 28 maj 1999. Göta hovrätt dömde Tony Byström till fängelse på livstid för denna brottslighet. Tony Byström har nu begärt att tingsrätten ska omvandla hans livstidsstraff till ett tidsbestämt straff. Detta är tredje gången som tingsrätten prövar frågan.

Vid prövningen av hans ansökan om omvandling har tingsrätten särskilt beaktat fem angivna kriterier. Dessa är

-          den tid som Tony Byström har avtjänat,

-          vad som av domen framgår om de omständigheter som legat till grund för att han fått ett livstidsstraff,

-          om det finns risk att han återfaller i allvarlig brottslighet,

-          om han åsidosatt vad som gäller för straffverkställigheten samt

-          om han har medverkat till att främja sin anpassning till samhället.

 

Tingsrätten har ansett att Tony Byström i stor utsträckning och på ett fint sätt har främjat sin anpassning till samhället genom dels studier och programverksamhet dels att arbeta med sig själv och de brott han begått. Tingsrätten har konstaterat att den allvarliga misskötsamhet som Tony Byström har gjort sig skyldig till under verkställigheten numera ligger en bra bit tillbaka i tiden. Han har under tiden som det senaste yttrandet från Kriminalvården avser, inte rapporterats för någon misskötsamhet alls. Tingsrätten kommer fram till att det i dessa avseenden idag inte finns något hinder att omvandla hans livstidsstraff.

 

Tingsrätten kommer i sin prövning fram till att straffvärdet för Tony Byströms del är åtminstone fängelse 30 år. Vid en jämförelse med Högsta domstolens avgörande 2011 avseende Mattias Flink som ju dömdes för sju mord och tre mordförsök och fick sitt straff omvandlat till fängelse 30 år, har tingsrätten påpekat att straffvärde inte är ett mått på värdet av ett människoliv utan att straffvärde fastställs utifrån i lagen uppsatta rekvisit, såsom exempelvis de avsikter eller motiv som gärningsmannen har haft. Tingsrätten har noterat att det i Tony Byströms livstidsdom bland annat står antecknat att ”det brutala mordet på två poliser innebär ett klart angrepp på centrala funktioner i ett demokratiskt samhälle” och att ”det bör särskilt understrykas att gärningsmännens nationalsocialistiska tankegångar med förhärligande av våld och konspirationsteorier är att beakta vid prövningen av deras avsikter och motiv”.

 

Vad så gäller risken för återfall i allvarlig brottslighet noterar tingsrätten att bedömningen av Rättsmedicinalverket i nuläget har bedömts vara i viss mån osäker. Tony Byström har nu avtjänat drygt 16 år av sitt livstidsstraff. Det återstår i vart fall omkring 4 år till en tänkt villkorlig frigivning. Tingsrätten menar att den tid som Tony Byström behöver för att slussas ut i samhället bara är två år. Detta är anledningen till att Tony Byströms ansökan avslås idag. Då riskbedömningen innehåller osäkerhetsmoment ska inte en omvandling ske för långt innan en tänkt villkorlig frigivning.

 

Tingsrätten har avslutat med att uttala att tingsrätten ser det som ytterst viktigt att Tony Byström av Kriminalvården ges möjlighet till permissioner för att det framöver ska kunna gå att göra en säkrare bedömning av återfallsrisken.

 

Tingsrättens beslut kan överklagas till Göta hovrätt senast den 11 september 2015.

 

Ytterligare information kan lämnas av rådmannen Therese Johansson på telefonnummer 019-16 63 21 (på grund av annan förhandling nås jag troligen först kl.11.30).

Senast ändrad: 2015-08-21

För mer information kontakta:

Therese Johansson
Rådman
019- 16 63 21

Målnummer:

B 6098-14