JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i penningtvättsbrott

[2017-06-30] Örebro tingsrätt

Tingsrätten har i dag den 30 juni 2017 meddelat dom i anledning av följande.

På Markgatan i Örebro har under tiden september 2015 till december 2016 bedrivits spelverksamhet med kortspel och spelmaskiner. Tillslag mot verk­samheten har skett vid tre tillfällen. Enligt åklagaren har sju personer under hela eller del av tiden anordnat spel som inte varit tillåtna. Verksamheten har genererat betydande belopp och åklagaren har hävdat att inblandade därmed gjort sig skyldig till dobbleri alternativt brott mot lotterilagen.

Vidare har åklagaren påstått att pengar som intjänats på spelverksamheten skickats till en av de åtalade och därmed att de åtalade gjort sig skyldig till penningtvättsbrott. Åklagaren har även yrkat förverkande av i beslag tagna spelmaskiner samt värdet av påstådda vinster. Slutligen så har en av de åta­lade enligt åklagaren även i ett annat sammanhang begått bokföringsbrott.

Tingsrätten har i sin bedömning av åtalen haft att inledningsvis pröva om de spelmaskiner som funnits på plats i lokalen på Markgatan varit olovliga, om spelen varit anordnade för allmänheten och de åtalades roller i verksamheten.

Tingsrätten har i arbete även fått bedöma omfattningen av verksamheten för att slutligen utifrån sedvanliga bevisvärderingsregler avgöra var och ens åta­lads ansvar utifrån hur åklagaren fört sin talan.

Domen innehåller en omfattande redogörelse över vad parterna anfört under olika skeden av processen med rättens efterföljande juridiska analys.

Tingsrätten har i enighet utifrån vad som framkommit under de tio dagarnas förhandling att en av de åtalade helt ska frikännas för såväl dobbleri- som penningtvättsbrott men fällas för bokföringsbrott och försvårande av skatte­kontroll mm. I den delen har rätten även beslutat om ett näringsförbud. En annan åtalad frikänns helt. En av de fem åtalade som döms, fälls till ansvar för dobbleri och övriga till olika former av ansvar för brott mot lotterilagen. Tingsrätten har helt ogillat åtalen för samtliga åtalade såvitt avser penning-tvättbrott. Utdömda påföljder spänner från böter, villkorlig dom till skydds­tillsyn. Ingen har ådömts fängelse.

Yrkandena om förverkande har delvis vunnit bifall i sak men rätten har juste­rat förverkade belopp.

Senast ändrad: 2017-06-30

För mer information kontakta:

Martin Bergh
Rådman och rättens ordförande
019-16 63 96

Målnummer:

B 5937-16