JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tingsrätten omvandlar ådömt livstidsstraff

[2010-05-07] Örebro tingsrätt

I november 1982 dömde Gävle tingsrätt en man för bland annat två mord och grov mordbrand till fängelse på livstid. Därefter har han dömts vid tre tillfällen för brott begångna under verkställigheten. Genom beslut den 23 maj 2008 avslog tingsrätten mannens ansökan om omvandling av livstidsstraffet. Göta hovrätt fastställde tingsrättens avgörande ge-nom beslut den 20 november 2008. Sedan mannen på nytt ansökt om omvandling har tingsrätten idag bifallit hans ansökan och omvandlat livstidsstraffet till fängelse i 46 år och 6 månader.

Mannen har i nuläget avtjänat nästan exakt 28 år av livstidsstraffet. Vid prövningen av hans ansökan om omvandling har tingsrätten haft att särskilt beakta fem angivna kriterier. Dessa är den tid som han har avtjänat, vad som av livstidsdomen framgår om de omständigheter som legat till grund för straffmätningen, om det finns risk för att han återfaller i brottslighet av allvarligt slag, om han har åsidosatt vad som gäller för verkställigheten och om han har medverkat till att främja sin anpassning i samhället.

Tingsrätten har vid prövningen funnit att det som framkommit om de olika kriterierna inte utgör hinder mot att bifalla mannens ansökan. Vid bestämmandet av fängelsestraffets längd har tingsrätten haft att beakta den tid som han har avtjänat, reglerna om villkorlig frigivning och hans behov av åtgärder för att underlätta övergången till ett liv i frihet. Enligt tingsrättens mening behövs det en tid om cirka tre år för att slussa ut honom i samhället. Det anförda utgör grund för att bestämma fängelsestraffets längd till 46 år och 6 månader.

Tingsrättens beslut kan överklagas till Göta hovrätt.

Senast ändrad: 2010-05-07

För mer information kontakta:

Per Grevesmühl (ej nåbar idag mellan kl 13.30 och kl 14.30)
Rättens ordförande, lagman
019-16 63 01