JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätten

EU-ländernas gemensamma regelverk, EU-rätten, ska i betydande utsträckning tillämpas direkt av svenska domstolar och myndigheter. 

EU-rätten utgör alltså ett självständigt rättssystem, men ingår också som en integrerad del i medlemsstaternas nationella rättsordningar.

Ibland händer det att en nationell domstol är osäker på hur en regel i EU-rätten ska tolkas. En viktig del av EU-domstolens verksamhet är därför att till nationella domstolar lämna så kallade förhandsavgöranden om hur EU-rätten ska förstås. Domstolar vars domar kan överklagas till en högre instans är inte skyldiga att be om ett förhandsavgörande. Domstolar vars beslut inte kan överklagas är däremot skyldiga att fråga EU-domstolen om vad som gäller när en regel kan tolkas på olika sätt.

EU-domstolen ger i förhandsavgörandet ingen dom utan förklarar hur regeln ska tolkas. Den nationella domstolen, liksom alla andra domstolar i EU:s medlemsländer, måste sedan följa EU-domstolens förklaring. EU-rätten tillämpas alltså av nationella domstolar, men EU-domstolen har högsta tolkningsrätt.
Senast ändrad: 2017-10-02