JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skilsmässa

Om makarna inte kommer överens har de rätt att begära att en eller flera bodelningsförrättare förordnas av domstol. Bodelningsförrättaren som oftast är en advokat, ska i första hand försöka ena parterna och få till stånd en frivillig överenskommelse.

Går inte det kan bodelningsförrättaren utföra tvångsdelning. Förrättaren gör en skriftlig handling som undertecknas av bodelningsförrättaren och lämnas till parterna så snart som möjligt. Godkänner de bodelningen blir den omedelbart gällande.

Bodelningsförrättaren har rätt till arvode och ersättning för utgifter. Ersättningen betalas av makarna.

När ett äktenskap eller ett samboförhållande tar slut görs oftast en bodelning. En bodelning är en delning av makars egendom och den upprättas gemensamt. Bodelningen ska vara skriftlig och underskriven av båda makarna. Ingen särskild blankett behövs.

Makarnas giftorättsgods (ej enskild egendom) delas lika efter avdrag för skulder.

Bodelning behövs inte om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att överta bostad eller bohag från den andra maken.

Du kan gifta om dig när skilsmässan är klar. Skilsmässan gäller från den dag domen vinner laga kraft.

Om du och din make/maka har bott isär mer än två år kan ni få skilsmässa direkt, även om ni har barn eller inte är överens om att skiljas. I så fall ska du bifoga ett särlevnadsintyg undertecknat av två personer som känner er väl. Utdrag från folkbokföringen hos Skatteverket som visar särlevnad under minst två år kan också godtas.

Ingen särskild blankett behövs.

Läs mer

Meddelande om fullföljd måste komma in till tingsrätten efter betänketidens slut. Ni måste också lämna in nya personbevis. Om meddelandet om fullföljd inte kommer till tingsrätten inom ett år från det att betänketiden började löpa, avskrivs ärendet om skilsmässan.

Blankett för att meddela fullföljd:

Begäran om att fullfölja skilsmässa efter betänketid (pdf)

Om du och din make/maka har barn under 16 år som bor hemma hos er, eller om ni inte är överens om att skiljas, får ni alltid betänketid.
Betänketiden är på minst sex månader och högst ett år.

Om ni fortfarande vill skiljas när de sex månaderna gått, måste ni meddela det till tingsrätten (så kallad fullföljd).Senast ändrad: 2018-08-31