JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Arv och dödsfall

När en person har avlidit, förvaltas hans egendom (dödsboet) gemensamt av hans efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare (dödsbodelägare). Delägarna måste vara eniga om det som sker med dödsboet. Om det blir oenighet kan utredningen av dödsboet i stället anförtros en boutredningsman som utses av domstol.

En boutredningsman ska utreda dödsboet och företräda boet gentemot tredje man. Boutredningsmannens uppgifter består i att

-  bereda boets delning
-  dela boet om delägarna vill det
-  lämna ut egendom till delägarna i enlighet med delningen

Boutredningsmannen har rätt till ersättning av boets medel för arbete och kostnader.

Vid ansökan om boutredningsman tas en avgift om 900 kr ut av tingsrätten. I övrigt har boutredningsmannen rätt att få skälig ersättning för sitt arbete och kostnader av dödsboet. Om boet inte täcker kostnaderna för boutredningsmannen ska den på vars ansökan förordnandet meddelats betala ersättningen.

Om flera är betalningsskyldiga är betalningsansvaret solidariskt, det vill säga boutredningsmannen kan vända sig till vem som helst av de betalningsskyldiga för full betalning.Senast ändrad: 2018-08-31