JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Underhållsbidrag till barn

När barnet bor hos endast en av föräldrarna ska den andra föräldern betala underhållsbidrag. Hur stort underhållsbidraget blir beror på vilka behov barnet har och på hur föräldrarnas sammanlagda ekonomi ser ut. I vissa fall ska en förälder betala underhållsbidrag även då barnet bor växelvis hos båda föräldrarna.

Underhållsbidrag kan fastställas i avtal eller av domstol om föräldrarna inte kommer överens. Här redogörs för några av dessa regler.

Avdrag får göras för umgängeskostnader

7 kap. 4 § föräldrabalken

Om du betalar underhållsbidrag till ett barn, har du rätt att göra ett avdrag på underhållsbidraget varje gång du har haft barnet hos Dig minst fem hela dygn i sträck eller i minst sex hela dygn under en kalendermånad. Enligt huvudregeln är avdraget för varje helt dygn 1/40 av underhållsbidraget för den månad då barnet var hos dig. Med ett helt dygn menas tiden mellan kl. 0 och kl. 24. Normalt räknas alltså inte de dagar då du tog emot barnet. Det dygn då du lämnade ifrån dig barnet räknas emellertid som ett helt dygn om inte vistelsen började och upphörde samma dygn.

Exempel: Om du har haft barnet hos dig sju hela dygn i sträck och underhållsbidraget för den månaden är 1 250 kronor, blir avdraget 7x1250/40=218 kronor (ören räknas inte).

 

Du får göra avdraget först sedan barnet varit hos dig. Avdraget kan antingen göras på underhållsbidraget för nästa månad eller på äldre obetalda bidrag. Om du dröjer med avdraget mer än sex månader efter utgången av den månad då barnet var hos dig, får avdraget göras bara på äldre obetalda bidrag.

Du får inte göra något avdrag om hänsyn till umgängeskostnader har tagits redan när underhållsbidraget fastställdes och bidraget därför har bestämts till ett lägre belopp än normalt.

Föräldrarna kan komma överens om andra regler. Var och en av dem kan också gå till domstol för att få andra regler fastställda, men det måste finnas "särskilda skäl" för att domstolen ska frångå huvudregeln.

Underhållsbidragen är indexreglerade

Lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag

Varje år den 1 februari höjs i allmänhet underhållsbidrag som har bestämts före den 1 november närmast föregående år. Anledningen är att man vill anpassa bidragens värde efter penningvärdets förändring.

Den som betalar underhållsbidraget till Försäkringskassan får automatiskt upplysning om ändringen därifrån. Hur stor ändringen är och vilka underhållsbidrag den avser brukar också meddelas i tidningar och TV. Även socialförvaltningen och försäkringskassan kan lämna besked om ändringen.

Om underhållsbidraget betalas direkt till den förälder som barnet bor hos, måste föräldrarna själva se till att det höjda underhållsbidraget betalas.

Exempel: Om underhållsbidraget ett år är 800 kronor i månaden och året därpå höjs med 7 procent, blir det nya bidraget 800 + ((7 x 800)/100) = 856 kronor. Om höjningen ett år senare är 5 procent beräknas höjningen på 856 kronor. Underhållsbidraget blir då 856 + ((5 x 856)/100) = 898 kronor (ören räknas inte).

Om en särskild indexreglering har bestämts i domen eller avtalet om underhållsbidrag, gäller den indexregleringen i stället.

Domen eller avtalet om ett underhållsbidrag kan ändras

7 kap. 10 § föräldrabalken

Oavsett om ett underhållsbidrag har bestämts i en dom eller i ett avtal så kan föräldrarna själva komma överens om en ändring av bidraget. Kontakta i så fall en advokat eller socialnämnden som kan hjälpa till med att skriva ett avtal om ändringen.

Om föräldrarna inte är överens kan var och en av dem hos domstol begära att underhållsbidraget ändras (jämkning).

En ändring av avtalet kan bli aktuell vid förändrade förhållanden hos någon av föräldrarna. En sådan förändring kan t.ex. vara att någon av föräldrarna fått underhållsskyldighet mot ett nytt barn eller att inkomsten kraftigt ökat eller minskat. En ändring kan ske antingen uppåt eller nedåt.

Om underhållsbidragets storlek inte ändrats på sex år (annat än genom indexreglering) kan var och en av föräldrarna begära att domstol omprövar underhållsbidraget, även om några förändrade förhållanden inte har inträffat.

Om en domstol eller föräldrarna själva har bestämt att något underhållsbidrag inte alls ska betalas, kan domen eller avtalet senare ändras på samma sätt som när ett underhållsbidrag har bestämts.

Normalt bestäms ett underhållsbidrag tills barnet fyllt 18 år. Om barnet fortfarande går i grundskolan eller gymnasiet då, kvarstår föräldrarnas underhållsskyldighet så länge skolgången pågår, dock längst till dess barnet fyller 21 år.

Underhållsstöd

Underhållsstödet som Försäkringskassan betalar ut är 1 573 kronor till och med månaden barnet fyller 15 år, därefter 1 723 kronor.
Om den underhållsskyldiga föräldern inte betalar underhållsbidraget eller betalar mindre än 1 573 kronor i månaden kan den förälder som barnet bor hos få underhållsstöd från Försäkringskassan.

Information om regler för underhållsstöd kan du få hos Försäkringskassan.

 

Hit kan du vända dig för ytterligare information

Kommunens

socialförvaltning

Se din kommuns hemsida eller telefonkatalogen under samhällsinformation.
- För råd och upplysningar om underhåll med mera

Underhållsbidraget måste krävas ut inom fem år

7 kap 9 § föräldrabalken

Om inte underhållsbidraget betalas kan den förälder som bidraget ska betalas till vända sig till antingen Kronofogden för att få hjälp med att kräva ut bidraget eller till Försäkringskassan för att få underhållsstöd. Även Försäkringskassan kan i sistnämnda fall vända sig till Kronofogden för indrivning av underhållsbidraget. Om mer än fem år gått sedan underhållsbidraget skulle ha betalats kan det inte längre krävas ut.

Hit kan du vända dig för ytterligare information

Socialförvaltning

Se telefonkatalogen under samhällsinformation.
- För råd och upplysningar om underhåll med mera.

 

Advokatbyrå 1) För råd och upplysningar om underhåll och hjälp med att skriva avtal samt biträde i rättegång.
 
Domstol För att få underhållstvist prövad.
 
Försäkringskassan För råd, upplysningar och beslut om underhållsstöd. 
Kronofogden

För att få ut ett fastställt underhållsbidrag som inte betalas frivilligt.

1) Vid en del advokatbyråer kan du mot viss bestämd avgift få rådgivning under högst två timmar i juridiska frågor. Anlitar du advokaten under en längre tid kan du i vissa fall få rättshjälp av staten för del av advokatkostnaden. Närmare upplysningar om rättshjälp kan du få av Rättshjälpsmyndigheten, tel. 060-13 46 10. 
Senast ändrad: 2018-02-08

Mer om underhållsbidrag

Läs mer på Försäkringskassans webbplats (öppnas i nytt fönster).